Authors

Anish Raj Joshi

Anish Raj Joshi

Game Artist
27 posts
Aakankshya Shrestha

Aakankshya Shrestha

Creative Designer
26 posts
Manjil Thapa

Manjil Thapa

3D Generalist
21 posts
Aashish Tamang

Aashish Tamang

Security Analyst
21 posts
Anuj Shrestha

Anuj Shrestha

Game Developer
20 posts
Hiroto Shrestha

Hiroto Shrestha

Game Artist
20 posts
Binaya Poudel

Binaya Poudel

Game Developer
18 posts
Kemesh Maharjan

Kemesh Maharjan

Design Lead
18 posts
Nischal Subedi

Nischal Subedi

DevOps Engineer
17 posts
Sparsh

Sparsh

Software Engineer
16 posts
Prerak Giri

Prerak Giri

Game Developer
16 posts
Lenina Gautam

Lenina Gautam

Account Officer
15 posts
Jyohomson Dawadi

Jyohomson Dawadi

Content Manager
15 posts
Swatantra Dhakal

Swatantra Dhakal

Software Engineer
12 posts
Sandeep Bhandari

Sandeep Bhandari

Game Designer
11 posts
Alok Giri

Alok Giri

QA Engineer
10 posts
Sushil Adhikari

Sushil Adhikari

Game Developer
8 posts
Gaurav BC

Gaurav BC

Game Developer
8 posts
Raju Nepali

Raju Nepali

Game Developer
7 posts
Ambika Dulal

Ambika Dulal

Mobile App Developer
7 posts
Sushmita Shrestha

Sushmita Shrestha

QA Engineer
6 posts
Anil Shrestha

Anil Shrestha

Mobile App Developer
4 posts
Aabhash Bhattarai

Aabhash Bhattarai

Content Writer
3 posts
Nj

Nj

3 posts
Gaurav Neupane

Gaurav Neupane

Backend Developer
2 posts
Shubhrata Shrestha

Shubhrata Shrestha

Content Manager
2 posts
Allen Tuladhar

Allen Tuladhar

UI/UX Designer
2 posts
Ronishma Khanal

Ronishma Khanal

Customer Support
1 post
Nishant Shrestha

Nishant Shrestha

Frontend Developer
1 post
Prashant Man Gayak

Prashant Man Gayak

Game Developer
1 post
Shrayash Shrestha

Shrayash Shrestha

Motion Graphics
1 post
Yarsa Labs

Yarsa Labs

No posts