Authors

Aakankshya Shrestha

Aakankshya Shrestha

Creative Designer
25 posts
Anish Raj Joshi

Anish Raj Joshi

Game Artist
25 posts
Manjil Thapa

Manjil Thapa

3D Generalist
20 posts
Hiroto Shrestha

Hiroto Shrestha

Game Artist
20 posts
Anuj Shrestha

Anuj Shrestha

Game Developer
20 posts
Binaya Poudel

Binaya Poudel

Game Developer
18 posts
Kemesh Maharjan

Kemesh Maharjan

Design Lead
17 posts
Aashish Tamang

Aashish Tamang

Security Analyst
17 posts
Prerak Giri

Prerak Giri

Game Developer
16 posts
Jyohomson Dawadi

Jyohomson Dawadi

Content Manager
15 posts
Lenina Gautam

Lenina Gautam

Account Officer
14 posts
Sparsh

Sparsh

Software Engineer
13 posts
Swatantra Dhakal

Swatantra Dhakal

Software Engineer
12 posts
Sandeep Bhandari

Sandeep Bhandari

Game Designer
11 posts
Sushil Adhikari

Sushil Adhikari

Game Developer
8 posts
Gaurav BC

Gaurav BC

Game Developer
8 posts
Nischal Subedi

Nischal Subedi

DevOps Engineer
8 posts
Raju Nepali

Raju Nepali

Game Developer
6 posts
Ambika Dulal

Ambika Dulal

Mobile App Developer
4 posts
Alok Giri

Alok Giri

QA Engineer
3 posts
Nj

Nj

2 posts
Ronishma Khanal

Ronishma Khanal

Customer Support
1 post
Gaurav Neupane

Gaurav Neupane

Backend Developer
1 post
Prashant Man Gayak

Prashant Man Gayak

Game Developer
1 post
Nishant Shrestha

Nishant Shrestha

Frontend Developer
1 post
Shubhrata Shrestha

Shubhrata Shrestha

Content Manager
1 post
Sushmita Shrestha

Sushmita Shrestha

QA Engineer
1 post
Yarsa Labs

Yarsa Labs

No posts